Regulamin Sprzedaży E-zezwoleń

 1. System dostępny pod adresem bobiecino.ryby24.com.pl oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb.
 2. W sprzedaży są e-zezwolenia wędkarskie na następujące okresy: 1 dzień, 2 dni, 3 dni, 7 dni, 14 dni, 1 sezon. E-zezwolenie można zakupić na jedno jezioro lub wszystkie jeziora Ośrodka Hodowli Ryb w Gatce.
 3. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem wędkowania na wodach Ośrodek Hodowli Ryb w Gatce
 4. Zakupione i wydrukowane zezwolenie ważne jest łącznie z kartą wędkarską.
 5. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line (PayU):
  a. Płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
  b. b. Opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji,
  c. c. Opłacając E-Zezwolenie należy zapoznać się z Informacją o czasach realizacji płatności elektronicznych.
 6. W ramach systemu PayU obsługiwane są trzy rodzaje płatności:
  a. Kartą płatniczą
  b. Przelewem elektronicznym
  c. Przelewem tradycyjnym
 7. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
 8. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [Sprawdź płatność].
 9. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
 10. Polityka zwrotów – zakupione e-zezwolenie podlega zwrotowi jedynie w przypadku gdy okres zezwolenia nie został rozpoczęty, w przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości zwrotu zakupionego e-zezwolenia. Zwrotu zezwolenia można dokonać osobiście w siedzibie Ośrodek Hodowli Ryb w Gatce
 11. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Ośrodek Hodowli Ryb w Gatce
 12. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze: Ośrodka Hodowli Ryb w Gatce Podmiotem udostępniającym sprzedaż e-zezwoleń jest Ośrodek Hodowli Ryb w Gatce Spółka z o.o. zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON 770907637, NIP 5611222643.
 13. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Hodowli Ryb w Gatce moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony Gospodarstwa znajdującej się pod adresem bobiecino.ryby24.com.pl w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usługi świadczonej przez Gospodarstwo, w tym przesyłania komunikatów lub informacji związanych z usługą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez Gospodarstwo z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Spółkę podmiotom trzecim.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

 1. Wędkujący na wodach obwodu rybackiego zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym (z późniejszymi zmianami) oraz wszelkich innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. W czasie wędkowania Wędkarz ma obowiązek mieć przy sobie: komplet dokumentów uprawniających do wędkowania w obwodzie rybackim i zobowiązany jest do poddania się kontroli prowadzonej przez Policję, Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, Państwową Straż Łowiecką, Straż Leśną, Straż Gminną, Straż Miejską, Użytkownika Rybackiego oraz osoby przez niego upoważnione, a także okazania na żądanie kontrolujących dokumentów, sprzętu wędkarskiego, a także złowionych ryb i przynęt.
 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy.
 4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma osoba, która ukończyła 14 lat. Osoba do lat 14 ma prawo wędkować tylko z pełnoletnim opiekunem posiadającym kartę wędkarską w ramach jego limitów oraz tego samego stanowiska. Tym samym w metodach, w których dozwolony jest połów na dwie wędki Wędkarz-opiekun może prowadzić połowy na jedną wędkę, na drugą zaś może poławiać osoba do lat 14. W przypadku metody spinningowej dozwolony jest połów tylko jednej osoby na jedną wędkę, lub 2 osoby do 14 lat z wyłączeniem połowu opiekuna.
 5. Zakazuje się spiningowania osobom do 14 lat.
 6. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten Wędkarz, który przybył na nie wcześniej.
 7. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika. Sprzęt wędkarski pozostawiony bez opieki, a także zagrażający bezpieczeństwu korzystających z wody lub uniemożliwiający wykonywanie pracy Użytkownikowi Rybackiemu lub jego pracownikom zostanie usunięty.
 8. Wędkarz ma obowiązek utrzymać czystość na swoim stanowisku i w promieniu 5 m od niego bez względu na to, w jakim stanie je zastał.
 9. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody (jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody lub inne zmiany budzące podejrzenia o zanieczyszczeniu) Wędkarz powinien bezzwłocznie zawiadomić Użytkownika Rybackiego.
 10. Zabrania się podnoszenia jakiegokolwiek sprzętu rybackiego; o zauważonym a podejrzanym o pochodzenie kłusownicze sprzęcie rybackim lub o zauważonym procederze kłusownictwa należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika Rybackiego, Policję, Państwową Straż Rybacką lub Społeczną Straż Rybacką.
 11. Sezon wędkarski trwa od 01 kwietnia do 31 marca roku następnego.
 12. Zezwolenie obejmuje: 2 wędki lub 1 spinning albo 2 wędki z lodu.
 13. Limit ilościowy dzienny lub dobowy złowionych ryb drapieżnych ogranicza się do: 2 szt. szczupaka, 2 szt. węgorza, lin 2 szt. Ilość pozostałych gatunków ryb ogranicza się do 5 kg.
 14. Ustala się wymiar ochronny: szczupak 50cm, węgorz 50cm, okoń 18cm, lin 30cm.
 15. Okres ochronny szczupaka trwa od 01.01 - 30.04.
 16. Zabrania się połowu ryb metodą trollingową (nie dotyczy zezwolenia specjalnego).
 17. Zabrania się wędkowania w miejscach oznaczonych jako tarliska, krześliska i wyłączonych z odłowów wędkarskich.
 18. Zabrania się połowu ryb od zachodu do wschodu słońca zgodnie z kalendarzem (nie dotyczy zezwolenia specjalnego).
 19. Zabrania się obcinania głów i ogonów złowionych ryb na łowisku, a także rozdawania i sprzedawania złowionych ryb;
 20. Złowione ryby należy przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici rozpiętych na sztywnych obręczach (sadzykach).
 21. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.
 22. Zabrania się posiadania i przechowywania w trakcie dokonywania połowu większej ilości ryb niż dopuszczone limitami ilościowymi i wagowymi określone w niniejszym zezwoleniu.
 23. Połów ryb z łodzi trwa od 01.05 – 31.12
 24. W przypadku połowu ryb z lodu zabrania się używania jako przynęty ryb żywych, martwych lub ich części.
 25. W przypadku zakupu zezwolenia przez system E-ZEZWOLENIE kompletne zezwolenie na amatorski połów ryb stanowi wydrukowane zezwolenie otrzymane z systemu wraz z rejestrem połowu ryb i kartą wędkarską.
 26. Zezwolenie na połów ryb należy wykupić minimum na 1 dzień przed planowanym połowem ryb.
 27. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na informacje zawarte w tytule przelewu, gdyż informacje niepełne takie jak: skrót imienia, błędnie wpisane nazwisko, seria i numer karty wędkarskiej lub błędnie wpisane daty unieważniają zezwolenie.
 28. Zezwolenia wędkarskie zakupić można także bezpośrednio u Użytkownika Rybackiego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zakupu. W tym przypadku kompletne zezwolenie na amatorski połów ryb stanowi wypisane zezwolenie, ewidencja połowu ryb wraz z kartą wędkarską.
 29. Dokonując opłaty za amatorski połów ryb Wędkarz, oświadcza iż zapoznał się i akceptuje Regulamin amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim.
 30. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia na amatorski połów ryb BEZ ODSZKODOWANIA oraz do pozbawienia możliwości ponownego zakupu zezwolenia przez okres jednego roku przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art. 27 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami, a wędkarz będzie musiał opuścić łowisko.
 31. REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.06.2020 ROKU.